Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nabór na stanowisko: Kierownik Klubu Seniora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Klubu Seniora w Centrum Rodzin w Człuchowie

w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” –  numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0009/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

      I. Nazwa i adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3                       

 

II. Określenie stanowiska:

Stanowisko: Kierownik Klubu Seniora w Centrum Rodzin w Człuchowie

 

III. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;

5. wykształcenie wyższe

6. minimum trzyletni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej;

7. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

7. nieposzlakowana opinia;

8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 2. Znajomość przepisów:
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).
 1. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
 2. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

 

V.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie,

2) organizacja działalności Klubu pod względem merytorycznym, organizacyjnym i prawnym,

3) dbałość o rozwój Klubu,

4) zgłaszanie i uzgadnianie z koordynatorem projektu bieżących potrzeb,

5) kontrolowanie list obecności uczestników zajęć organizowanych w ramach Klubu Seniora,

6) prowadzenie dokumentacji Klubu Seniora: teczek uczestników, sporządzenie planów, sprawozdań i informacji wynikających z realizacji zadania, innych zleconych przez koordynatora projektu,

7) dokumentowanie działalności Klubu Seniora w formie fotograficznej,

8) nadzór i odpowiedzialność za całość wyposażenia Klubu Seniora,

9) nadzór nad kadrą zatrudnioną w Klubie seniora oraz realizatorami zajęć.

 

VI. Warunki pracy

Umowa o pracę, w wymiarze 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy 3 stycznia 2022 r. Praca wykonywana w godzinach: 9:00 - 15:00. Umowa na czas określony – 12 miesięcy

 

VII.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzający staż pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności, o treści jak w pkt III.2.,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia,
 8. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością — kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie był wyższy niż 6%.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3 lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Klubu Seniora w Centrum Rodzin w Człuchowie" w  terminie do 22 grudnia 2021 r., do godziny 900.

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2013 r. Po upływie terminu do złożenia dokumentów – w BIP oraz stronie internetowej MOPS – zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o dokładnym terminie selekcji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział
w naborze będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Człuchowie i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

X. Ważne

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem
a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

                     

Człuchów, dnia  02.12.2021r.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS