Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

1. Nazwa jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A    77-300Człuchów

 

2.Określenie stanowiska:

Pracownik socjalny

 

3.Wymiar czasu pracy:

Pełny etat

 

4.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2)  pełna zdolność do czynności oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) kandydat/-ka nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

4) kandydat/-ka posiada wykształcenie zgodnie z art.116 i 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j Dz. U z 2018r poz. 1508 ze zm.)oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych( Dz. U. z 2008r., Nr 27 , poz. 158 ), tj. spełnia co najmniej jeden zniżej wymienionych warunków:

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych ;

b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna:

c) posiada dyplom ukończenia do dnia 31grudnia 2013r studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków pedagogika, pedagogika specjalna,politologia, polityka społeczna, psychologia,socjologia, nauki o rodzinie.

 

5.Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

2) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;

3) samodzielność, komunikatywność, odpornośćna stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;

4)znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej,ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,kodeksu postępowania administracyjnego.

 

6.Zakres wykonywanych czynności na stanowisku pracownika socjalnego:

1)dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskiwania tych świadczeń;

2)prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności dofunkcjonowania w środowisku;

3)przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów;

4)przygotowanie i realizacja kontraktów socjalnych;

5)prowadzenie pracy socjalnej przy współpracyz organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego;

6)realizowanie działań na rzecz przeciwdziałaniu przemocy wrodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

7)udział w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,

8)współpraca z działem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

9)diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

10)opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach;

11)udzielenie informacji organom, instytucjom, w oparciu o obowiązujący stan prawny;

12)obsługa programu komputerowego „Pomost”;

13)uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji;

14)uczestniczenie w działaniach OPS w realizacji programówi projektów pomocy społecznej;

15)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16)realizowanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora MOPS.

 

7.Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny z uzasadnieniem –podpisany odręcznie;

2)kwestionariusz osobowy zał.1;

3)kserokopie świadectw pracy;

4)kserokopie dyplomówpotwierdzających wykształcenie;

5)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)oświadczenie kandydata o niekaralności;

8)ewentualnie posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;

9)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego- zał. 2.

10)oświadczenie, o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji-zał. 3.

 

Kserokopie dokumentów mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata/-tkę.

 

8.Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A,77-300 Człuchów w dniach poniedziałek –piątek 7.00 do 14.00, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 2019-05-31 do godziny 14.00.

Dokumenty , które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w Człuchowie.

 

10. Inne

1. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia ogłoszenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone.

2. Osoby ubiegające się o zatrudnienie, mają prawo dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

 

11. Pracodawca na każdym etapie może, bez podania przyczyny, unieważnić nabór kandydatów/-ek.

 

 

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS