Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Noclegownia

 • Noclegownia im. Św. Brata Alberta w Człuchowie

  Noclegownia im. Św. Brata Alberta w Człuchowie

Noclegownia - utworzona w październiku 2001 roku, jest placówką zapewniającą schronienie dla 10 osób bezdomnych z terenu miasta Człuchowa. Od 1 lipca 2016 roku Noclegownia jest czynna przez cały rok, codziennie od godziny 20.00 do 7.00 rano.  Nadzór nad osobami przebywającymi w Noclegowni sprawuje opiekun oraz pracownik socjalny ośrodka.

 

REGULAMIN NOCLEGOWNI

NOCLEGOWNI   DLA   OSÓB   BEZDOMNYCH

W   CZŁUCHOWIE

 

 1. Noclegownia dla osób bezdomnych jest placówką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.

 

 1. Celem funkcjonowania Noclegowni jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

 

 1. Nie ma prawa wstępu do Noclegowni osoba będąca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – w Noclegowni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

 

 1. W Noclegowni nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

 

 1. Noclegownia dysponuje 10 miejscami noclegowymi.
  W okresie zimowym ilość miejsc może być zwiększona o 20% - na wniosek osób sprawujących nadzór nad placówką za zgodą Dyrektora MOPS w Człuchowie.

 

 1. Noclegownia funkcjonuje codziennie, przez cały rok, w godzinach:
 • W okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 1900  do godziny 700 rano.
 • W okresie od 1 października do 31 marca
  od 1800   do 800 rano.
 • W dniach 24, 25, 26 grudnia – całą dobę.
 • W  dniu 1 stycznia – całą dobę.
 • W pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych – całą dobę.

 

 1.  Przyjęcia do Noclegowni dokonuje osoba pełniąca dyżur po dokonaniu badania stanu trzeźwości alkomatem.
 2. Przyjęcia do Noclegownia dokonuje się wyłącznie w godzinach:
 • W okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 1900  do  2200.
 • W okresie od 1 października do 31 marca
  od 1800   do 2200.

Po godzinie 2200  Noclegownia  nie przyjmuje osób bezdomnych.

 

 1.  Osoba przyjmowana do Noclegowni zobowiązana jest do przedłożenia dokumentu tożsamości i udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia.

 

 1.  W przypadku braku dokumentu tożsamości osoba bezdomna może zostać przyjęta do Noclegowni tylko  jeden raz – pod warunkiem, że następnego dnia przedłoży zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie   dokumentu
  o którym mowa w pkt 8.

 

 1. Opiekun Noclegowni ma obowiązek poinformowania Policji o fakcie skorzystania z Noclegowni przez osobę o nieustalonej tożsamości wraz z wnioskiem o pomoc w jej ustaleniu.

 

 1.  Na żądanie opiekuna, osoba bezdomna zgłaszająca się do Noclegowni,  zobowiązana jest udostępnić do wglądu wnoszone rzeczy. Zabronione jest wnoszenie innych rzeczy niż osobiste, w szczególności zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych (broń, ostre narzędzia, materiały pirotechniczne itp.), alkoholu,  substancji psychoaktywnych.

 

 1.  Opiekun Noclegowni odmawia przyjęcia do Noclegowni, jeżeli zgłaszający się:
 • jest w stanie nietrzeźwym,
 • jest w stanie wskazującym na zażycie  substancji psychoaktywnych,
 • zachowuje się agresywnie, wszczyna awanturę, groźbami usiłuje wymusić przyjęcie do Noclegowni,
 • odmawia udostępnienia wglądu wnoszonych rzeczy,
 • nie posiada  dokumentu tożsamości ani zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie  w/w dokumentu a korzystał już z jednego noclegu.

 

 1.  Osoba przyjmowana do Noclegowni ma obowiązek zapoznać się
  z niniejszym Regulaminem. Osoba ta składa pisemne zobowiązanie
  o stosowaniu się do przepisów Regulaminu.

 

 1.  Przyjęcie na nocleg następuje poprzez wpis do książki ewidencji, na podstawie dokumentu o którym mowa w pkt 8 i pkt 9 Regulaminu.

 

 1.  Osobie bezdomnej przyjętej do Noclegowni zapewnia się:
 • łóżko, pościel, ręcznik, ewentualnie środki higieny osobistej,
 • możliwość przygotowania we własnym zakresie ciepłego napoju
  i posiłku,
 • korzystanie z urządzeń sanitarnych.

            

 1.  Osoba przyjęta do noclegowni zobowiązana  jest do:

 

 • poddania się niezbędnym zabiegom higienicznym - szczególnie związanym z odwszawianiem,
 • utrzymywania czystości i higieny osobistej, czystości
  w pokojach sypialnych i innych pomieszczeniach,
 • stosowania się do poleceń osób sprawujących nadzór nad  Noclegownią,
 • poddawania się badaniom testowym na trzeźwość,
 • przestrzegania zasad zbiorowego współżycia,
 • przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych,
 • przestrzegania ciszy nocnej w godz. 2200 do 600,
 • ponoszenia bezpośredniej odpowiedzialności, w tym finansowej
  za szkody wyrządzone w mieniu placówki.

 

 1.  Osoby korzystające z Noclegowni mają obowiązek pełnić dyżury porządkowe (sprzątanie części wspólnych tj.: kuchni, łazienki, wc, korytarz, świetlica) zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

 1.   Noclegownia nie ponosi odpowiedzialności za:
 • bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie podopiecznego poza obiektem,
 • pieniądze i przedmioty wartościowe, które podopieczny posiada przy sobie.

 

 1.  Kategorycznie zabrania się:
 • wnoszenia innych rzeczy i przedmiotów poza osobistymi,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz urządzania gier hazardowych,
 • palenia tytoniu,
 • używania w pokojach grzałek i innych urządzeń grzewczych,
 • niszczenia mienia Noclegowni: sprzętu i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie budynku,
 • przebywania osób postronnych na terenie noclegowni.

 

 1.  Osoba, która rażąco narusza niniejszy regulamin,
  w szczególności:
 • zachowuje się agresywnie (słownie i fizycznie) w stosunku do innych mieszkańców lub osób sprawujących nadzór nad Noclegownią,
 • zastrasza innych mieszkańców Noclegowni lub osoby sprawujące nadzór nad Noclegownią,
 • w inny rażący sposób uniemożliwia innym mieszkańcom przebywanie
  w Noclegowni,

zostanie natychmiast usunięta z Noclegowni.

 

 1.  Zabrania się przebywania w Noclegowni w ciągu dnia w godzinach
  kiedy Noclegownia jest nieczynna.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS