Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryteria kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej od 01.10.2018 r. wynoszą:

·         dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,

·         dla osoby w rodzinie - 528 zł;

·         maksymalna kwota zasiłku stałego - 645 zł;

·         kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 308 zł.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

·         ubóstwa;

·         sieroctwa;

·         bezdomności;

·         bezrobocia;

·         niepełnosprawności;

·         długotrwałej lub ciężkiej choroby;

·         przemocy w rodzinie;

·         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

·         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

·         bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

·         trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt1 lit. c lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;

·         trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

·         alkoholizmu lub narkomanii;

·         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

·         klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na pieniężne oraz niepieniężne.

Świadczenia pieniężne:

 

1. Zasiłek stały.

Jest zadaniem własnym obligatoryjnym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 701 zł lub osoby  w rodzinie - 528 zł. Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł, maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645 zł.

2. Zasiłek okresowy.

Jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym z budżetu państwa. Przysługuje osobom i rodzinom w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wysokość zasiłku ustala się do wysokości różnicy między faktycznym dochodem a kryterium dochodowym osoby lub rodziny z tym, że kwoty te nie mogą być niższe niż 50% różnicy w przypadku rodzin i osób samotnych.

3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Jest zadaniem własnym gminy. Przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe. W szczególności może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

4. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

5. Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.

6. Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

7. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

 

Do świadczeń niepieniężnych należą:

·         praca socjalna,

·         bilet kredytowany,

·         składki na ubezpieczenie zdrowotne,

·         składki na ubezpieczenia społeczne,

·         pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

·         sprawienie pogrzebu,

·         poradnictwo specjalistyczne,

·         interwencja kryzysowa,

·         schronienie,

·         posiłek,

·         niezbędne ubranie,

·         usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

·         specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

·         mieszkanie chronione,

·         pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

·         pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS