Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia działań animacyjnych i socjoterapeutycznych w ramach pracy podwórkowej dla 10 dzieci i młodzieży, uczestników placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców - 3 godziny przez 8 dni w miesiącu od maja 2022 r. do września 2022 r., realizowane w ramach projektu  pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Dane zamawiającego.

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

Adres siedziby: ul. Szkolna 3

Adres poczty elektronicznej: mops_czluchow1@wp.pl

Adres skrzynki e-Puap: /8899Z/SkrytkaESP

Adres strony internetowej: http://bip.mopsczluchow.org.pl/

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://bip.mopsczluchow.org.pl/

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 50 000 zł,  w oparciu o zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Usługa zorganizowania i przeprowadzenia działań animacyjnych i socjoterapeutycznych w ramach pracy podwórkowej dla 10 dzieci i młodzieży, uczestników placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców - 3 godziny przez 8 dni od miesiąca maja 2022 r. do września 2022 r.

Odbiorcy to dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 6 - 18 lat, spędzające swój wolny czas na podwórkach. Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne. Dzieci i młodzież zakwalifikowani do uczestnictwa w programie tworzą grupę.  Grupą opiekuje się 2 wychowawców. Do przyjęcia uczestnika wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Miejscem wykonania umowy jest  Miasto Człuchów.

2.  Rekomendowane sposoby pracy z grupą: animacja, socjoterapia, zajęcia wychowawcze, edukacyjne, sportowe.

3. Obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie kompetencje kluczowe wskazane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30 grudnia 2006 r.), w tym:

a) kompetencje społeczne i obywatelskie

b) świadomość i ekspresja kulturalna.

Kompetencje społeczne i obywatelskie - niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:

Podstawowe umiejętności w zakresie tej kompetencji obejmują zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także zdolność do empatii. Osoby powinny być zdolne do radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania  ich w konstruktywny sposób, a także powinny dokonywać rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej.

Świadomość i ekspresja kulturalna - niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:

Wiedza kulturalna obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Obejmuje ona podstawową znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym współczesnej kultury popularnej. Niezbędne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczności jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia czynników estetycznych w życiu codziennym. Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, jak i ekspresję: wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł sztuki i widowisk, jak i wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzonych zdolności. Umiejętności obejmują również zdolność do odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii innych oraz rozpoznawania i wykorzystywania społecznych i ekonomicznych szans w działalności kulturalnej. Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach zawodowych.

4. Zajęcia organizowane będą przez dwie osoby.

5. Program zajęć powinien zostać dostosowany do wymagań i mobilności grupy docelowej.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy zlecenia z osobą niebędącą przedsiębiorcą.
W tej sytuacji kwota określona w zapytaniu ofertowym winna zawierać wszystkie koszty związane
z zaangażowaniem Wykonawcy (łącznie z pochodnymi od wynagrodzenia opłacanymi przez Zamawiającego).

7. Zamawiający przedstawi harmonogram zajęć oraz szczegółowe miejsce ich prowadzenia przed zawarciem umowy z Wykonawcą.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, programu zajęć na każdy miesiąc, zawierającego następujące informacje: rodzaj planowanych zajęć, rodzaj i liczba materiałów na poszczególne zajęcia. Program musi być zatwierdzony przez kierownika placówki wsparcia dziennego przed rozpoczęciem działań.

10. Osoby biorące udział w/skierowane do realizacji zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

a) wymagania minimalne:

- co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej
3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

b) wymagania optymalne:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2022,poz. 447).

11. W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art. 26 ust.2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2022poz. 477).

12. Osoby biorące udział w  wykonaniu zamówienia muszą pojawiać się w stroju schludnym
i czystym.

13. Ważne kierunki działań:

  1. Organizowanie grupy dzieci i młodzieży spędzających czas wolny na ulicy, podwórkach w miejscu swojego zamieszkania;
  2. Zaoferowanie im długotrwałej i dojrzałej relacji opartej na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa, którą sami zaakceptują;
  3. Proponowanie różnych działań, zarówno na poziomie indywidualnym jak i grupowym;
  4. Udzielanie pomocy i wsparcia uczestnikom programu i ich rodzicom
   w rozwiązywaniu doraźnych trudności szkolnych, rodzinnych, socjalnych bądź emocjonalnych;
  5. Podniesienie poziomu wiedzy, świadomości i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej i społecznej.

14. Zadania wychowawców:

 1. socjoterapia,
 2. animacja,
 3. profilaktyka,
 4. towarzyszenie i motywowanie,
 5. zmiana postaw społecznych,
 6. integracja społeczna,
 7. edukacja.

15. Wykonawca oraz Wychowawcy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji w postaci minimum:

  1. lista uczestników placówki – (mię i nazwisko; adres zamieszkania; dane kontaktowe)
  2. pisemne zgody rodziców, zawierające oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  3. dokumentacja bezpośredniej pracy z grupą prowadzona w formie: kart czasu pracy wychowawcy,  listy obecności z każdego dnia zajęć lub dziennika zajęć wychowawczych,
  4. plan pracy lub program pracy podwórkowej (w tym: harmonogram zajęć oraz czas i miejsce planowanych zajęć),
  5. sprawozdanie z prowadzonych działań, na zakończenie usługi,
  6. inne wymagane przez zleceniodawcę.

16. Zajęcia powinny być realizowane zgodnie z w/w ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

17. Kod CPV: 85.31.00.00 – 5 – Usługi pracy społecznej

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Usługa świadczona będzie od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

 

 1. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu i podstawach wykluczenia.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie..

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający WYMAGA, aby wykonawcy spełniali warunki dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym, tj. osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą spełniać następujące warunki:

a) wymagania minimalne:

- co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

b) wymagania optymalne:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022,poz. 447).

W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art. 26 ust.2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2022poz. 477).

 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).

6.Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów – zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia

7. Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.

8. Zamawiający DOPUSZCZA możliwość składania ofert częściowych (oferując jednego lub dwóch wychowawców).

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich (PLN), za wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SWZ).

2. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto określona w załączniku nr 1 do SWZ winna gwarantować pełną realizację zamówienia (podatki po stronie Zamawiającego, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi). W przypadku zawarcia umowy zlecenia cena powinna zawierać pochodne od wynagrodzenia również po stronie pracodawcy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić wg Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenie.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.

7. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Ofertę należy złożyć w kopercie oznakowanej w następujący sposób:

Oferta na: Usługę zorganizowania i przeprowadzenia działań animacyjnych
i socjoterapeutycznych w ramach pracy podwórkowej dla 10 dzieci i młodzieży, uczestników placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców - 3 godziny przez 8 dni w miesiącu od maja 2022 r. do  września 2022 r., realizowan
e w ramach projektu  pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym Zapytaniu, składane są w oryginale.

 

 1. Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

           osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 3, 77-300 Człuchów, w terminie do: 20.05.2022 r., godz. 10:00

           przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów

z dopiskiem

„Oferta na: Usługę zorganizowania i przeprowadzenia działań animacyjnych
i socjoterapeutycznych w ramach pracy podwórkowej dla 10 dzieci i młodzieży, uczestników placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców - 3 godziny przez 8 dni w miesiącu od maja 2022 r. do września 2022 r., realizowan
e w ramach projektu  pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – nie otwierać przed dniem 20.05.2022 r., godz. 10:00.”

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania. 

3. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. 

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.

1.  Kryteria i ich znaczenie:

 CENA - 100 %

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu.

2. Sposób oceny ofert.

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, którazaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

 

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

  C = ------------------------------------------------------------------------------------------   x 100 %

Cena ofertowa badanej oferty

 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsek­wencji rachunkowych dokonanych  popra­wek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS