Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ EDYCJA 2024

Autor:Artur Meyer

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem

 (Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem):
• posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
• posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
• wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z

niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny

osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

 

Mając na względzie zapis Programu stanowiący, iż rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika, MOPS w Człuchowie zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru godzinowego jak i okresu przyznania asystencji celem zwiększenia jej dostępności dla wnioskodawców. Jednocześnie zastrzega się, iż w przypadku nadmiernej ilości wniosków uniemożliwiającej przyznanie asystencji wszystkim wnioskodawcom, decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w wyżej wskazanym terminie zakłada się dalszą kwalifikację osób do udziału w programie.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Termin składania wniosków do 22.12.2023r.- osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1000.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu AOON - edycja 2024, stanowiąca załącznik nr 7 do Programu.

2. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stanowiąca załącznik nr 15 do Programu..

3. Karta zakresu czynności stanowiąca załącznik nr 8 do Programu.

4. Program Asytent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością edycja 2024 zał.
5. Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS