Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Deklaracja dostępności

Autor:2020-09-23. Data publikacji strony internetowej: 2009-03-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony internetowej (BIP) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Ośrodek Pomocy społecznejw Człuchowie.

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Serwis posiada wbudowany mechanizm umożliwiający zmianę kontrastu oraz wielkości czcionki.
 • Obecnie zmiana wielkości czcionki jest możliwa poprzez kombinację klawiszy CTRL + lub CTRL - jest to standard który obsługuje większość przeglądarek. Do dnia 01.11.2020 serwis będzie wyposażony w możliwość zmiany wielkości czcionki za pomocą ikon umieszczonych w widocznym miejscu w nagłówku strony.

 

Dostępna strona

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej (BIP)  prosimy o kontakt panem Arturem Meyer na emaila  racowniksocjalny5@mopsczluchow.org.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 8342409. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Budynek: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3

 • Do budynku można się dostać za pomocą schodów jak również windy.
 • Z przodu budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich za pomocą którego można dostać się bezpośrednio  do windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • System informujący osoby głuchonieme oraz niedowidzące znajduje się w windzie.
 • Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek posiada windę za pomocą której można wjechać na każde piętro budynku.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku oprócz pomieszczeń technicznych.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku na które można się dostać za pomocą schodów oraz windy.
 • Przed budynkiem  wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.(dla osób niedosłyszących)
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku ośrodka jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby.

 

2. Budynek: Noclegownia w Człuchowie ul. Średnia 14

 • Do budynku prowadzi jedno wejście: od ul. Średniej.
 • Wejście do budynku znajduje się z poziomu chodnika.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie jest dostępny korytarz jak również pomieszczenia sypialne, kuchnia i łazienka.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS