Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja dla osób głuchoniemych

Informacje dla osób niepełnosprawnych. » INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH

Informacja została opracowana w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – ( Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 209 poz. 1243 ze zm.).

 
Osoby doświadczające - trwale lub okresowo - trudności w komunikowaniu się, tzw. osoby uprawnione, mogą korzystać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie z poniżej wymienionych możliwości wspierających komunikowanie się:
1)    poczta elektroniczna, adres:
sekretariat@mopsczluchow.org.pl
2)    faks, nr: 598344321,
3)    przesyłanie wiadomości SMS i MMS na nr tel. komórkowego:  
-     dział pomocy społecznej  - 518-838-889,
-     dział świadczeń rodzinnych -530-905-501
4)    poczta tradycyjna, adres: MOPS w Człuchowie, ul. Szkolna 3
5)    pomoc osoby przybranej tej osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną do udzielania pomocy w załatwieniu konkretnych spraw.
6)    usługa tłumacza języka migowego, po zgłoszeniu takiej potrzeby co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem - nie dotyczy sytuacji nagłych.

Zgłoszenia, o którym mowa w pkt „6”, dokonać można:
    w formie pisemnej, na formularzu ( do pobrania z załącznika)                                                 
    Formularz dostępny także w siedzibie MOPS, ), bądź w postaci samodzielnie sporządzonego pisma, zawierającego informacje zawarte w ww. formularzu.
Pismo/wniosek można przekazać do MOPS:
- pocztą elektroniczną, adres:
sekretariat@mopsczluchow.org.pl                                                                                                                                                                                                        - faksem, nr: 52-396-38-41,
- pocztą tradycyjną, adres: j. w.,
- osobiście lub przez osobę przybraną, adres: j. w
- w formie ustnej, poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny za pośrednictwem osoby przybranej – na nr tel. komórkowego: 518-838-889, 530-905-501 lub tel. stacjonarnego 59-83-42-409

Po dokonaniu zgłoszenia dyrektor MOPS zapewni usługę tłumacza języka migowego, w wyznaczonym przez osobę uprawnioną terminie.
W przypadku braku możliwości realizacji usługi, dyrektor MOPS lub osoby działające z jego upoważnienia, zawiadamiają osobę uprawnioną o zaistniałych przeszkodach, uzgadniając nowy możliwy termin realizacji usługi bądź wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Uwaga:

1. Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).
2. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego świadczenia tłumacza jest okazanie, podczas wizyty w MOPS, oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS