Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. kadrowo-płacowych i sekretariatu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
 

Referent ds. kadrowo-płacowych i sekretariatu

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3

 

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko: Referent ds. kadrowo-płacowych i sekretariatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wymagania minimalne: Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym; wymagania optymalne: wykształcenie średnie administracyjne i 3 letni staż pracy; wykształcenie wyższe - jednolite studia magisterskie lub wyższe studnia zawodowe i uzupełniające studia magisterskie na kierunku: ekonomia, prawo administracyjne, prawo, politologia;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 5. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
 6. nieposzlakowana opinia.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy;
  2. znajomość komputerowych programów kadrowo-płacowych;
  3. znajomość  przepisów m.in. ustawy o finansach publicznych, aktów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, itp.;
  4. komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, terminowość;
  5. dyspozycyjność, kreatywność;
  6. umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;
  7. znajomość zasad ochrony danych osobowych,
  8. umiejętność pracy w zespole.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  1. Kompletowanie dokumentów osobowych, zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników.
  2. Prowadzenie oraz kontrola ewidencji czasu pracy pracowników.
  3. Wprowadzanie danych do programów kadrowo-płacowych.
  4. Aktualizowanie ewidencji rozliczeniowych w związku ze zmianami umów o pracę.
  5. Sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla pracowników.
  6. Obsługa ZUS, US, GUS.
  7. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań, rozliczeń.
  8. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów kadrowych.
  9. Wystawianie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagradzania.
  10.  Załatwianie spraw pocztowych.
  11.  Obsługa centrali telefonicznej, fax, email, ePUAP.
  12.  Inne określone w zakresie  obowiązków.

 

 

 1. Warunki pracy

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy
1 grudnia 2021 r. Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze powyżej
4 godzin dziennie. Praca posiada charakter administracyjno-biurowy i zaliczana jest do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Pracownicy nie są narażeni na występowanie uciążliwych i szkodliwych czynników. Główna część pracy wykonywana jest w siedzibie MOPS, w godzinach: poniedziałek – od 7.30 do 15.30; wtorek – czwartek od 7.00 do 15.00; w piątek od 7.00 do 14.30. Okazjonalnie wyjazdy służbowe związane są przede wszystkim z uczestnictwem w szkoleniach oraz kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe a także realizacją wykonywanych zadań. Na stanowisku wykorzystywany jest niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy – komputery stacjonarne, monitory ekranowe, drukarki, kserokopiarki, niszczarki itp. Stanowisko znajduje się na I piętrze. Korytarze nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

VII. Wymagane dokumentv:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 3.  kserokopie  dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje,
 5.  oświadczenie kandydata o niekaralności, o treści jak w pkt III.5,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia,
 8. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością — kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Informacje dodatkowe:  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie był wyższy niż 6%.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3 lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Referent ds. kadrowo-płacowych i sekretariatu” w terminie do 30  września 2021 r., do godziny 900.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów – w BIP oraz stronie internetowej MOPS – zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane
o dokładnym terminie selekcji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

X. Inne

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

Człuchów, dnia 7 września 2021 r.

 

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS