Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

Autor:Monika Wojciechowska-Jonczyńska zredagował Artur Meyer

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o

niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z

art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.

100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki

wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze

sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego

zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień

w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem,

który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie

niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również

okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy

członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać

swoich obowiązków.

 

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2901z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny

lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą

z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia

codziennego.

 

Usługi opieki wytchnieniowej, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, ust. 6 pkt 1 lit. f, ust.

6 pkt 2 lit. a oraz ust. 6 pkt 2 lit. i, mogą być świadczone, przez osoby niebędące

członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z

niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z

niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent

osoby niepełnosprawnej3 ),pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun

medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu

bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie

zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami

w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

 

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Termin składania wniosków do 05.03.2024. do godz.15.00 - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1000

 

 Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu OW - edycja 2024, stanowiąca załącznik nr 7 do Programu.

2. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stanowiąca załącznik nr 12 do Programu..

3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS