Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Pomoc w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych - odpłatność od 1.01.2024r.Zadania:
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczychprzysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić, a także rodzinom z dziećmi przeżywającym trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny a jej wysokość ustalana przez gminę w formie uchwały. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie, na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, może całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia odpłatności za usługi w następujących sytuacjach: gdy dochód na osobę w rodzinie jest poniżej lub w wysokości kryterium dochodowego; gdy osoba znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej; częściowo zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia odpłatności za usługi, w szczególności, jeżeli więcej niż jedna osoba
w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna osoba jest obłożnie chora; świadczeniobiorca korzysta, z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych; udokumentuje ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce; występują inne przyczyny uzasadniające zwolnienie w szczególności straty materialne powstałe w wyniku zdarzenia losowego.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób, w tym osobom z syndromem autyzmu. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.,a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi
i mogą obejmować:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;
- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;
- pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;
- pomoc mieszkaniową;
- zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych
i rewalidacyjno - wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy się zwrócić osobiście, telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem innych osób do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie. Po zgłoszeniu, do dwóch tygodni, pracownik socjalny odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu - bądź nie - danej formy pomocy. W decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określony zostaje, termin, zakres i miejsce świadczenia usług.
Szczegółowe informacje mogą uzyskać zainteresowani zgłaszając się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie lub telefonicznie pod numerem:

59 83 42409 Koordynator starszy specjalista pracy socjalnej Monika Wojciechowska -Jończyńska

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS