Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Autor:Autor Danuta Czajkowska zredagował Artur Meyer

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

·         ubóstwa;

·         sieroctwa;

·         bezdomności;

·         bezrobocia;

·         niepełnosprawności;

·         długotrwałej lub ciężkiej choroby;

·         przemocy w rodzinie;

·         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

·         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

·         bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

·         trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt1 lit. c lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;

·         trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

·         alkoholizmu lub narkomanii;

·         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

·         klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na pieniężne oraz niepieniężne.

Świadczenia pieniężne:

 

1. Zasiłek stały.

  Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.
2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż
1000 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

2. Zasiłek okresowy.

Jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym z budżetu państwa. Przysługuje osobom i rodzinom w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wysokość zasiłku ustala się do wysokości różnicy między faktycznym dochodem a kryterium dochodowym osoby lub rodziny z tym, że kwoty te nie mogą być niższe niż 50% różnicy w przypadku rodzin i osób samotnych.

3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Jest zadaniem własnym gminy. Przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe. W szczególności może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

4. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

5. Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.

6. Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

7. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

 

Do świadczeń niepieniężnych należą:

·         praca socjalna,

·         bilet kredytowany,

·         składki na ubezpieczenie zdrowotne,

·         składki na ubezpieczenia społeczne,

·         pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

·         sprawienie pogrzebu,

·         poradnictwo specjalistyczne,

·         interwencja kryzysowa,

·         schronienie,

·         posiłek,

·         niezbędne ubranie,

·         usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

·         specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

·         mieszkanie chronione,

·         pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

·         pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS