Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Świadczenia opiekuńcze

Autor:Jolanta Kwaśniak zredagował Artur Meyer

 

 1. Zasiłek pielęgnacyjny

przyznawany jest w wysokości 215,84 zł, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

 • niepełnosprawne dziecko,

 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia,

 • osoba, która ukończyła 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.


Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne na "nowych zasadach" dopuszcza pobieranie tego świadczenia równolegle z pracą zawodową, prowadzeniem działalności gospodarczej czy pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych.

 

1. Świadczenie pielęgnacyjne na "nowych zasadach" przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
 • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

4. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2 988,00 zł miesięcznie. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia, a jego wysokość podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski” w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

5. W przypadku sprawowania opieki na więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ulega podwyższeniu o 100% na drugą i każdą kolejną osobę.

Możliwość ta dotyczy wyłącznie: rodziców, innych osób, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, małżonków, opiekunów faktycznych dziecka, rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

6. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po 1 stycznia 2024 r., osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne zachowa prawo do tego świadczenia do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

7. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opiekę jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,
 • osoba wymagająca opieki lub inna osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną - jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

8. Status osoby zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy nie ma wpływu na uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego.

9. Zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

 • w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do świadczenia przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

  Złożenie wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, skutkuje przyznaniem prawa do świadczenia począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 • prawo do świadczenia ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony,
 • w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

10. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne.

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS