Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków do Klubu Seniora (część I), oraz usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie (część II)

 

Oznaczenie sprawy: MOPS.DFK.271.5/24                                 Człuchów, dnia 02.01.2024 r.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Człuchowie

ul. Szkolna 3

77-300 Człuchów

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poźn. zm.)

 

 

TRYB PODSTAWOWY

na

 

Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków do Klubu Seniora (część I), oraz usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie (część II)

(tytuł nadany przez Zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..

(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego)

 

 1. Spis treści

I.      Dane zamawiającego. 3

II. Tryb udzielenia zamówienia; 3

III. Opis przedmiotu zamówienia. 3

IV. Informacje dodatkowe. 5

V. Termin wykonania zamówienia. 5

VI. Projektowane postanowienia umowy. 5

VII. Informacja o komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą. 6

1.     Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, 6

2.     Informacje o komunikacji innej niż elektroniczna. 7

3.     Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 8

VIII. Termin związania ofertą; 8

IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu i podstawach wykluczenia. 8

A. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 8

B. Kryteria selekcji i podstawy wykluczenia: 8

C. Wymagania zatrudnienia na umowie o pracę. 8

D. Sytuacja polegania na zasobach podmiotu trzeciego bądź podwykonawcy: 9

X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 10

XI. Podmiotowe środki dowodowe. 10

A.         Dokumenty wymagane do oferty. 10

B.         Wezwanie do uzupełnienia. 11

C.         Dokumenty na wezwanie Zamawiającego dla ofert noszących znamiona najkorzystniejszych: 11

XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 12

XIII. Opis sposobu obliczania ceny. 13

XIV. Kryteria i sposób oceny ofert 14

XV. Sposób, termin składania i otwarcia ofert 15

XVI. Wadium.. 15

XVII. Informacja o formalnościach koniecznych do dopełnienia po wyborze oferty. 15

XVIII. Środki ochrony prawnej 16

XIX. Informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. 16

XX. Załączniki do SWZ. 16

 

 

 

 

 1. Dane zamawiającego.

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

Adres siedziby: ul. Szkolna 3

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsczluchow.org.pl

Adres skrzynki e-Puap: /8899Z/SkrytkaESP

Adres strony internetowej: http://bip.mopsczluchow.org.pl/

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://bip.mopsczluchow.org.pl/

 1. Tryb udzielenia zamówienia;

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 pkt. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

 

W sytuacji skorzystania z możliwości przeprowadzenia negocjacji Zamawiający zaprosi do negocjacji wykonawców, którzy złożyli ważne oferty na część I i II postępowania.

Negocjacjom podlegała będzie: Cena.

Negocjacje zgodnie z art. 278 ustawy nie prowadzą do zmiany treści SWZ.

Informacje niezbędne do przeprowadzenia negocjacji zostaną przesłane wykonawcom zaproszonym do negocjacji w sytuacji skorzystania z możliwości ich przeprowadzenia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków składających się z drugiego dania dla Uczestników Klubu Seniora, przy ul. Traugutta 2 w Człuchowie (część I), oraz usługi przygotowywania i wydawania gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie (część II).

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

kod CPV:55321000-6 – nazwa: Usługi przygotowywania posiłków

dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 55320000-9 – nazwa: Usługi podawania posiłków

kod CPV: 55521200-0 – nazwa: Usługi dowożenia posiłków

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie drugiego, gorącego dania do Klubu Seniora przy ul. Traugutta 2 w Człuchowie dla 15 osób dziennie (do 3375 posiłków rocznie), oraz przygotowanie i wydanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie w ilości do 12 435 obiadów w ciągu całego roku 2024 r. Łączna ilość posiłków w roku 2024 r. to około 15 810. Ilość ta stanowi maksymalny zakres umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby posiłków o 50%. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług wskazanych w SWZ, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie poszczególnego zlecenia Zamawiającego.

2) Posiłki powinny być dostarczone przez Wykonawcę pod wskazany adres przez Zamawiającego w opakowaniach jednorazowych, termoizolacyjnych. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych np. silnych wiatrów, opadów Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego zabezpieczenia opakowania. Opakowania jednorazowe muszą posiadać atest PZH.   Część „ciepła” posiłku np. mięso, ziemniaki powinny być zapakowane w jednym pojemniku, część „zimna” posiłku np. surówki powinna być zapakowana w odrębnym pojemniku. Pieczywo powinno być zapakowane. Opakowania zbiorcze powinny być odrębne dla posiłków na „ciepło”, aby zapewnić utrzymanie odpowiedniej temperatury podania posiłku i odrębne dla posiłku na „zimno”, aby zapewnić odpowiednie schłodzenie posiłku.

3). Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić:

      - gorące zupy minimum  +75C

      - gorące II dania minimum  +63C

      - gorące napoje minimum  +80C

      - surówki i sałatki maksimum  +11C

      - kanapki i owoce minimum   +4C, maksimum  +11C

4) Do obiadów stosuje się następujące wymagania co do różnorodności podawanych posiłków określone odpowiednio

- pierwszego dania: zupy + chleb (nie mniej niż 500 ml) lub zamiennie zupa bez ograniczeń

- drugiego dania: na które składają się m.in.:

* ziemniaki, lub zamiennie kasza, ryż, kluski, makaron, łazanki (nie mniej niż 300g)

* mięso lub zamiennie ryby, kiełbasa, drób (nie mniej niż 120g)

- dodatki – zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp. (nie mniej niż 120g)

- kompot, napój (nie mniej niż 200 ml)

5) Zamówienie

- dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie realizowane przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 13.00 – 16.00 (możliwość uzgodnienia),

- dla osób przebywających w Noclegowni im. Św. Brata Alberta w Człuchowie – codziennie przez cały tydzień oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta w godz.  13.00 – 14.00 (możliwość uzgodnienia),

- natomiast dla Uczestników Klubu Seniora, zamówienie będzie realizowane przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy, oraz okresem urlopowym), w godz. 13.00 – 16.00 (możliwość uzgodnienia),

 

             6) Posiłki powinny być:

- różnorodne,

- niepowtarzalne - w ciągu 2 tygodni,

- sporządzone tak, aby wartość kaloryczna i odżywcza spełniały wymogi dla osób dorosłych,

- sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego,

- wykonane ze świeżych artykułów spożywczych, spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie i posiadających aktualne terminy ważności.

 7)  Powiadomienie Wykonawcy o ilości posiłków do przygotowania na dany dzień

będzie dokonywane z 1 dniowym wyprzedzeniem w formie e-mail lub telefonicznej.

 8) Wykonawca odpowiada za przygotowanie, dostarczenie posiłku zgodnie z  wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.

 9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe               w związku z realizacją umowy, w szczególności spowodowane zatruciami pokarmowymi.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in. w zakresie jakości i ilości produktów, temperatury posiłków zapewniającej bezpieczeństwo ich spożycia w ciągu 0,5 godziny od momentu ich dostarczenia zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi.

11) Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli dotyczącej realizacji zamówienia.

12) Wykonawca udostępni aktualny jadłospis w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych z możliwością zmian.

13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Podawane w formie kompletnej.

14) Organizacja usługi gastronomicznej, w tym procesu przygotowania, transportu, wydawania posiłków oraz mycia, dezynfekcji, utrzymania czystości pomieszczeń musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.

15) Wykonawca winien przestrzegać procedur higienicznych dotyczących higieny rąk, środków transportu, urządzeń i sprzętu oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących dopuszczonych w kontakcie z żywnością.

16) Osoba dostarczająca posiłki powinna mieć zapewniony przez Wykonawcę dostęp do środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej i uprawnienia do wydawania posiłków.

17) Za utylizację nieodebranych posiłków odpowiada Wykonawca. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do odebrania zużytych opakowań, naczyń i resztek zgodnie z zapisami wzoru umowy.

18) Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby przygotowujące posiłki i zapewniające bezpośrednią obsługę kelnerską posiadają aktualne badania lekarskie, w tym aktualną książkę sanitarno-epidemiologiczną oraz przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

19) Każdy samochód, którym będą dostarczane posiłki musi posiadać decyzję Państwowego  Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów.

 1. Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311– 315 ustawy Pzp.
 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
 7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
 8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 9. Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.
 1. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r. zgodnie z zapisami ujętymi w Załączniku nr 1 do SWZ

 1. Projektowane postanowienia umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zostały w całości ujęte w załączniku nr 6 stanowiący Wzór Umowy.

Załącznik nr 6 do SWZ – Umowa na przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do Klubu Seniora, oraz na przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla klientów MOPS

 1. Informacja o komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą.
 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej,

przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Informacje ogólne

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu strony e-zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej.
  2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na e-zamówienia. Wykonawca posiadający konto na e-zamówienia ma dostęp do następujących formularzy: Podstawowe informacje, Formularze, Komunikacja oraz oferty/wnioski.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na       e-zamówienia.
  6. Dane postępowanie można wyszukać  na Liście wszystkich postępowań na stronie e-zamówienia klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

Złożenie oferty

  1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na e-zamówienia. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na stronie e-zamówienia.
  2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
  4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
  5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
  6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
  7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na e-zamówienia.
  8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

  • W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na e-zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
  • Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej, email: dfk1@mopsczluchow.org.pl
  • Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie               (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 03 sierpnia 2023 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2023 poz. 1824).
 1. Informacje o komunikacji innej niż elektroniczna

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji ujętych w ustawie Pzp: NIE PRZEWIDUJE

 1. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: e-mail: dfk1@mopsczluchow.org.pl
 1. Termin związania ofertą;

Zamawiający określa termin związania ofertą do dnia 31.01.2024

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 1. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu i podstawach wykluczenia.

A. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE WYMAGA przedstawienia wpisu do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający NIE WYMAGA udowodnienia posiadania: odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub  odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

4)zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający WYMAGA, aby wykonawcy spełniali warunki dotyczące:

 - Udokumentowane doświadczenie w postaci minimum 2 dokumentów potwierdzających realizację dostawy posiłków na kwotę 10 000 zł każda, bądź jeden dokument potwierdzający dostawę na kwotę 20 000 zł w ciągu ostatnich 3 lat (umowa, referencje, faktura),

 - posiadanie minimum 1 pojazdu przeznaczonego do przewożenia żywności.

5) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

B. Kryteria selekcji i podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

 1. Art. 108 ust. 1 ustawy Pzp  – przesłanki obowiązkowe.
 2. Art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – przesłanki fakultatywne

C. Wymagania zatrudnienia na umowie o pracę

 1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp
 2. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy             w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):
  1. rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
   1. Przygotowywanie posiłków. – minimum 1 osoba na minimum 1 / 2 etatu
   2. Dowożenia posiłków – min. 1 os. na min. 1 / 2 etatu.
   3. Podawania posiłków - minimum 1 osoba na minimum 1 / 2 etatu
  2. sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: określony w załączniku nr 6 do SWZ
  3. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: określony w załączniku nr 6 do SWZ
 3. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.: NIE PRZEWIDUJE

D. Sytuacja polegania na zasobach podmiotu trzeciego bądź podwykonawcy:

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ
 5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia oraz w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
 7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
 8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Wymagania zamawiającego w  odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców:

(jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu)

  1. Wymagania zawarte w części IX. Pkt A p. pkt. 4 – przynajmniej jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie musi spełniać w całości
 1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 1. Podmiotowe środki dowodowe
 1. Dokumenty wymagane do oferty
 1. Do oferty wykonawca dołącza:
  1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Stanowiące załącznik nr 3 do SWZ (obowiązkowe)
  2. Dokumenty opisane w części XIV SWZ w kryteriach oceny ofert w celu uzyskania właściwej punktacji w tym:
   1. Załącznik nr 3
   2. Zanonimizowanych umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób – kryterium Aspekty Społeczne oraz Profesjonalność Kadry
   3. Certyfikaty zewnętrznej jednostki certyfikującej/szkolącej – kryterium Profesjonalność Kadry
   4. Praktyki i staże odbywane w zewnętrznej jednostce udokumentowane na podstawie certyfikatu, umowy, świadectwa – kryterium Profesjonalność Kadry
  3. Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SWZ (obowiązkowe)
  4. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SWZ(obowiązkowe)
  5. Zgoda na przetwarzanie danych RODO  Załącznik 4 do SWZ(obowiązkowe)
  6. Zaświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów (jeśli dotyczy) Załącznik nr 5 do SWZ
 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 p. pkt. a  stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 p. pkt a , składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
 4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 p. pkt e także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (pkt 1 p. pkt a).
 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność
 1. Wezwanie do uzupełnienia.
 1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega  odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia.
 3. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125     ust. 1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.
 4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
 5. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
 1. Dokumenty na wezwanie Zamawiającego dla ofert noszących znamiona najkorzystniejszych:

            Przed wyłonieniem oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie wykonawcę

            do przedstawienia poniższych dokumentów:

 1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
 2. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
 3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji      i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji bądź wskazanie, że aktualny rejestr dostępny jest na stronie z podaniem adresu strony.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy e-zamówienia oraz strony internetowej prowadzonego postępowania:  http://bip.mopsczluchow.org.pl/
 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na platformie e-zamówienia .
 3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie oraz korzystanie z platformy jest  bezpłatne.
 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub podpisem osobistym za pomocą platformy.
 5. Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. Za pomocą platformy.
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 8. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
 9. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 10. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
 11. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 12. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały.
 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
 14. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
 15. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
 17. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
 18. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
 19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
 20. Wykonawca, za pośrednictwem platformy e-zamówienia może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej platformy.
 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ i koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Cena podana w ofercie musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego zakresu rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.
 3. Cena brutto zawiera w szczególności:
  1. cenę netto przedmiotu umowy,
  2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
  3. inne elementy ujęte w umowie.
 4. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 1. Kryteria i sposób oceny ofert

Dla części I i II

A = Cena 60%

A = cena brutto oferty z najniższą ceną / cena brutto oferty badanej x 60

 

B = Doświadczenie zawodowe  40%

Punkty za elementy kryterium: doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez wykonawcę na stanowisko kucharza/osoby sporządzającej posiłki. Maksymalną liczbę punktów tj. 40 punktów uzyska oferta, w której osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko kucharza/osoby sporządzającej posiłki posiada doświadczenie w zawodzie kucharza/osoby sporządzającej posiłki wynoszące powyżej 2 lat. Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

 

Pozycja badana = Ogólna ilość punktów przyznana ofercie

 

B = Liczba punktów przyznana Wykonawcy/Najwyższa liczba punktów możliwa do uzyskania x 40

 

W ramach kryterium doświadczenia zawodowego osoby wskazanej przez Wykonawcę na stanowisko kucharza/osoby sporządzającej posiłki Zamawiający zastosuje następujące zasady przydziału punktów:

Doświadczenie zawodowe

Ilość punktów

0 – 1 roku

0

1 – 2 lat

20

2 lat i więcej

40

 

Z = A+B

A – Ilość punktów w kryterium Cena

B – Ilość punktów w kryterium Doświadczenie zawodowe

Z – Suma punktów uzyskana przez ofertę.

 

 

 1. Sposób, termin składania i otwarcia ofert

Sposób składania oferty

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy e-zamówienia zgodnie z opisem zawartym w części VII niniejszej SWZ.
 2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Termin składania ofert

 1. Termin składania upływa w dniu 11.01.2024 r. o godz. 09:00
 2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
 3. Zaleca się czytanie komunikatów o awariach/ przestojach platformy e-zamówienia w celu uniknięcia problemów. Zamawiający rekomenduje wysłanie oferty wcześniej niż w dzień składania ofert.
 4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert;

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2023 r., o godzinie 10:00 .
 2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na e-zamówienia i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 4. Otwarcie ofert jest niejawne.
 5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
 6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 1. Wadium
 1. Zamawiający NIE WYMAGA wniesienia wadium
 1. Informacja o formalnościach koniecznych do dopełnienia po wyborze oferty
 1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia określonych dokumentów i informacji:
  1. Osoba podpisująca umowę
  2. Dane podmiotu do nagłówka umowy zgodnie ze wzorem właściwym dla pakietu
  3. Właściwe pełnomocnictwa jeśli są wymagane
 1. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy zostały ujęte w Dziale IX ustawy Pzp.

 1. Informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie stawia warunku zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Załączniki do SWZ
 1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
 2. Załącznik nr 2 Formularz Cenowy
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy: Kryterium selekcji, Warunki udziału w postępowaniu, Warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie o kryterium oceny ofert.
 4. Załącznik nr 4 RODO
 5. Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 6. Załącznik nr 6 Wzór umowy „Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczenia gorących posiłków do Klubu Seniora (część I), oraz przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla klientów MOPS (część II).

 

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS