Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH W POSTACI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PRZYZNAWANYCH PRZEZ MOPS W CZŁUCHOWIE

        ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3

zaprasza do złożenia ofert na:                                                                                        

 Realizację świadczeń niepieniężnych w postaci produktów żywnościowych i artykułów chemicznych przyznawanych przez MOPS w Człuchowie decyzją administracyjną.

II. Szczegółowy opis zamówienia:

    1)   Wydawanie produktów  żywnościowych  i  artykułów chemicznych klientom MOPS   w  Człuchowie    na       

      podstawie zleceń wystawianych przez MOPS w Człuchowie, w sklepie …/ach  Wykonawcy  przy ul. ……..................…..     

      w  godzinach otwarcia sklepu Wykonawcy,

      przy czym: 

a) realizacja świadczeń niepieniężnych przez wydawanie produktów żywnościowych i chemii 

    gospodarczej nastąpi po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną zlecenia zawierającego:

 

-  pieczątkę nagłówkową MOPS w Człuchowie i datę wydania zlecenia,

 

-  imienia i nazwiska odbiorcy,

 

-  numeru  kolejnego (zgodny z prowadzonym „rejestrem wydanych zleceń” przez MOPS ),

 

-  rodzaju (formy) przyznanej pomocy oraz okres, za który pomoc jest przyznana,

 

-  oraz potwierdzonego przez pracownika socjalnego pieczątką imienną i podpisem.

 

2)  Wartość nominalna zlecenia - jest uzależniona od wysokości i formy przyznanej pomocy   (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej),

 

3)  Realizacja zlecenia - ma odbywać się   do wyczerpania jego wartości nominalnej przez okaziciela Zlecenia, nie później niż   do dnia 31.12.2024 r.

 

-  Termin realizacji zamówienia      od dnia następnego po zawarciu umowy     do    31-12-2024 r.

-  Załączniki -  Oferta Wykonawcy

-  Okres gwarancji      nie dotyczy

 

III. Miejsce i termin złożenia oferty   Siedziba MOPS   77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3,  pokój nr 18                                                                    do  dnia  10-01-2024r. do godz. 09:00   lub pocztą email na adres: sekretariat@mopsczluchow.org.pl lub na skrzynkę ePUAP.

IV. Termin otwarcia ofert      10-01-2024      godz. 09:10

 V. Warunki płatności        przelew  -  14 dni od wystawienia faktury

VI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:   Krystyna Stelmach tel. 59 83 42 409 lub email:          

                                                                                                        dfk1@mopsczluchow.org.pl

VII. . Sposób przygotowania oferty:  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS