Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI OPIEKUNA W NOCLEGOWNI

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ  USŁUG OPIEKUNA W NOCLEGOWNI

dla osób bezdomnych w Człuchowie.

 

I. ZAMAWIAJACY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie.

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług opiekuna w Noclegowni dla osób bezdomnych w Człuchowie, ul. Średnia 14, 77-300 Człuchów.

Liczba opiekunów - 4.

 III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna osób bezdomnych w okresach:

sezon letni  tj. od 01 kwietnia do  30 września  w godzinach od 19.00 - 07:00 rano

sezon zimowy  tj. od 01 października do  31 marca  w godzinach od 20.00 - 08:00 rano

Na rok budżetowy 2024.

Praca w ramach umowy zlecenia przez 7 dni w tygodniu (wg wcześniej ustalonego grafiku) .

Max 108 godzin miesięcznie.

 V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024r.  

 VI. Kryterium wyboru ofert :

 - cena brutto jednej godziny (60 minut)

Uwaga: minimalne wynagrodzenie dla umów zlecenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. 2023, poz. 1893)      w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej                   w 2024 r.  wynosi 27,70 złotych od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 roku i od 01 lipca do 31 grudnia 2024 roku 28,10 złotych.

 VII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Noclegowni w obiekcie położonym przy ul. Średniej 14 w Człuchowie oraz bezpieczeństwem mieszkających w niej osób.

2.  Przyjmowanie osób bezdomnych do Noclegowni.

3. Opieka nad osobami przyjętymi do Noclegowni.

4. Zapewnienie przestrzegania regulaminu Noclegowni przez osoby bezdomne.

5. Prowadzenie ewidencji liczby przepracowanych godzin.

6. Stosowanie się do ogólnych wskazówek wydawanych przez Zleceniodawcę, jak również przestrzeganie przepisów porządkowych, bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.

VIII. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI OPIEKUNA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NOCLEGOWNI

Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w noclegowni wymagane są kwalifikacje:

- wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

lub:

- wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi

   załącznikami tj.:

            a/ życiorys (CV),

            b/ dokument potwierdzający wykształcenie,

            c/ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

            d/ udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami bezdomnymi

            e/ udokumentowane szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

            f/ posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

            g/oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

            h/ klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

2. Oferta ma być złożona na całość zamówienia wyszczególnionego w pkt. IV niniejszego

zapytania ofertowego.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę

upoważnioną.

4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług opiekuna w Noclegowni 2024"

 X. INFORMACJE DODATKOWE:

-niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

-otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,

-po wybraniu najkorzystniejszych ofert zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem, umowa będzie podpisana z chwilą otrzymania środków finansowych na realizację w/w usług.

 XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, przesłać na adres email: sekretariat@mopsczluchow.org.pl, lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, pok. nr 18  (sekretariat)

2) Ofertę złożyć należy do dnia: 10-01-2024r. do godz. 09.00

3) Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Artur Meyer tel. 59 83 42 409 wew. 26

 

W przypadku wybrania oferty zgłoszonej drogą elektroniczną. Zamawiąjacy będzie żądał dodatkowo złożonej dokumentacji w oryginale.

 

 

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS