Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Człuchów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Człuchów.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Szkolna 3
NIP 843-10-58-327
reprezentowana przez:
p. Ewę Osinską – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Procedura  określona w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS  w  Człuchowie            Nr 011.7.2021 z dnia 29-01-2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu  Udzielania  Zamówień Publicznych w MOPS Człuchów Dział  III  §4  ust. 5 pkt 1.

Bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.  Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej ( kobieta/mężczyzna) w postaci

 schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, której ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Człuchów (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

 

3.2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 3,1. odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.

Decyzje zawierać będą: • Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy, • rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

3.3  Z wybranym wykonawcą Gmina Miejska Człuchów podpisze umowę określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024r.

5. Kryteria oceny oferty: cena- 100%, tj.  zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za dzień usługi (pobytu danej osoby w schronisku) tzn. za cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Istotne warunki zamówienia:

Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

6.1 Wymagania niezbędne:

a) w postępowaniu mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo  Wojewodę.

b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896)

6.2 Wymagane dokumenty:

a) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale.

b) kopia aktualnego wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwego miejscowo Wojewodę.

c) oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowania osób go reprezentujących.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

  1. Ofertę należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mopsczluchow.org.pl wyłącznie na formularzu pn. "FORMULARZ OFERTOWY" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 15 stycznia  2024 r. do godziny 10:00.
  2. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci należność za osobę o której mowa w pkt. 3.1 niniejszego zapytania ofertowego za faktycznie udzieloną pomoc (ilości faktycznych noclegów danej osoby w schronisku) przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:

  1. przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
  2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

  1. dopuszcza się składania ofert częściowych tj. na schronienie dla kobiet lub  tylko dla mężczyzn.
  2. wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Artur Meyer tel. 59 8342409   emailsekretariat@mopsczluchow.org.pl

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS