Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informuję iż :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Człuchowie(77-300), ul. Szkolna 3.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem email: iod@mopsczluchow.org.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Ośrodek zadań ustawowych opisanych w art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochroniedanych osobowych;
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty publiczne (w tym organy administracjipublicznej) oraz podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej – w trybiei na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacjipublicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2176);
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym zakończeniu procesu wyłaniania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.

 

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS